META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

O àrte si jekh sumnakuno labno vaś i edukàcia ande jekh maśkarkulturàlo kontèksti, odolesqe so on na kerdǎren nijekh partikulàro mandaipe ja sènso.

O praktìke bazome p-i àrta na nùmaj sikaven o uźo ogi e tiknenqo no vi aźutinen len te siklǒn aj te ʒan anglal and-o ʒivipe.

Aźutinen e tiknen te ćhiven lenqe lila e makhipnasqe k-o sirtàri aj mukhen len te ćitren p-o jekh parno lil  sad fantàzia.

O àrte and-i śkòla si po but sar sadaj o sikavipe e tiknenqo sar te mothoven jekh personàlo drom...

O àrte mestǎren e tiknen aj e baren kotar o kulturàlo kerdarinǎ e limitaciaqe : e artença, i edukàcia urǎl mesti.

O mothovipe pesqe kreaciaqo prdal o àrte si jekh kotar o bazikane hakaja e tiknesqe : putras o drom te śaj realizisaren les sa o tikne, kotar te oven.

O àrte si o klidǎ vaś o kulturàlo putaripe aj o akceptuipe e diferencenqo. 

Vi kana nane akate, te na patǎs kaj na ovel averthane : das o àrte drom te viʒaven o maripe mamuj i eksklùzia aj i diskriminàcia.

Naśti te ovel vortipe bi inkluziaqo : i àrta bazome p-i didaktìka śaj aźutinel e tiknen e minoritetenqe te ʒan po dur sar o aksèso k-i klàsa aj te oven protagonìstǎ.

Ćitar aj ćhiv k-i scèna jekh nevi Evròpa : o àrte and-o śkòle keren e tiknen meste, bi diskriminaciaqo.

I Evròpa si jekh maśkarkulturàlo kontinènti bare kulturalone barvalipnaça aj mozaìko sa e kulturenqo. I Evròpa naśti te ʒal anglal averchande nùmaj nais e kreativitetaqe so si len o evropiànǎ : o àrte si o ilo e Evropaqo aj i Evròpa musaj te vazdel len aj lenqo vasnipe and-o śkòle. 

Jekh śkòla bi barrangenqo aj irime : o àrte śaj te mestǎren i imaginàcia e tiknenqi, sarsavi te ovel lenqi origìna.

I eksploràcia e artenqi aj e artistenqi śaj te anel jekh paruvipe kotar o tiknipe, vaś sa o tikne bi diskriminaciaqo.

Mutuàlo barvalǎripe, nakhavipe e baxtagorutne historienqo aj o sadaj mangipe vaś te ulavas amare eksperiènce śaj te anen amen te vazdas khetanes jekh Evròpa po laćhi, putardi aj putarde ilesqi savorrenqe, sarsavo te ovel o than katar sarkon lias pesqe drom ʒi laθe.