META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Miśto avilan p-o kùjbo internet META! Phirindor p-o kùjbo ka dikhen so si amaro projèkti  KA3 « Edukàcia e minoritetenqi prdal o àrtǎ ». Akana akanaqe, o kùjbo si ìnke k-o keripe aj naj agordino. Amen kidas o but informàcie aj vazdas jekh evroputni platfòrma e laćhe praktikenqi.

O kùjbo internet sar si akana sikavel amare śerutne aktivitète e rodipnasqe, i pilòto implementàcia, i avokàcia aj i dufùzia. Sar sikavel vi o akronìmi, ajava si jekh meta-projèkti : o res si te keras aj te das maj dur labne reflekciaqe som e manuśença kaj keren buti p-i edukàcia aj, dureder, te das amari kontribùcia k-o but paruvimàta so mangas k-o cèntre e edukaciaqe aj e formacienqe.  

O paruvipe si akanaqe aj sarkon amen savorre si te keras les.

Mukh amenqe tiri adrèsa e-mail/kontàkti aj ka das Tut informàcia ! Vi Tu śaj te vazdes amença o ʒanipe META aj te keres buti khetanes sa e manuśença save paruven o butǎ !

Mothoven amenqe vi tumai eksperiènca pal akaja tèma, sarsavi te ovel i distànca kotar i Bruksèla, i Florència ja o Berlìni... Ke san profesòri, artìsta, studènti ja sadaj jekh kreatìvo manuś, Tiri eksperiènca aj Tiri intuìcia si interesànto amenqe !