META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

O àrte si jekh sumnakuno labno vaś i edukàcia ande jekh maśkarkulturàlo kontèksti, odolesqe so on na kerdǎren nijekh partikulàro mandaipe ja sènso.

O praktìke bazome p-i àrta na nùmaj sikaven o uźo ogi e tiknenqo no vi aźutinen len te siklǒn aj te ʒan anglal and-o ʒivipe.

META dùme-klidi:

 • Edukàcia
 • Arte
 • Dromandre
 • Sociàlo inklùzia
 • Vortipe
 • Pluralìzmi and-i Evròpa

 

META Àkcie-klidi:

 • Ulavas
 • Keras vareso
 • Vakeras
 • Tiknǎras o bibarabaripe
 • Angaźonas amen
 • Paruvas
 • Nevǎras
 • Keras evaluàcia

META dùme-klidi:

 • Edukàcia
 • Arte
 • Dromandre
 • Sociàlo inklùzia
 • Vortipe
 • Pluralìzmi and-i Evròpa

META Àkcie-klidi:

 • Ulavas
 • Keras vareso
 • Vakeras
 • Tiknǎras o bibarabaripe
 • Angaźonas amen
 • Paruvas
 • Nevǎras
 • Keras evaluàcia

Amen sinam k-i angluni fàza amare projektesqi, jekh identifikàcia e po laćhe praktikenqi : kidas surenqe stùdie pal-o labǎripe e artenqo vaś i inklùzia and-i śkòla, sarsavo tìpi artaqo, aj pe sa i Evròpa.

Miśto avilan p-o kùjbo internet META! Phirindor p-o kùjbo ka dikhen so si amaro projèkti  KA3 « Edukàcia e minoritetenqi prdal o àrtǎ ». Akana akanaqe, o kùjbo si ìnke k-o keripe aj naj agordino. Amen kidas o but informàcie aj vazdas jekh evroputni platfòrma e laćhe praktikenqi.