META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

O objektìvice formatorenqi formaciaqo si o ʒamavipe jekhe didaktikone strukturaqo e artistikone laboratorenqi, savi ka del anglal o nevòje aj o prekondìcie arakhle k-o keripe e kartografiaqo, aj konform e integrome padakogìko metodaça. O objektìvi si vi te kerdǒl jekh kùrsi formaciaqo savo śaj te nakhavdǒl, bazome p-i metodologìa ʒamavdi kotar o partneriàti aj te keras tèsti/te laćharas i metodologìa k-i jekh fàza pilotone implementaciaqi k-o elementàro śkòle alosarde k-o śtar Thema somdasne (Itàlia, Spània, Bèlgia thaj Germània).

 

 

Specifìko objektìve e formatorenqe formaciaqe:

 • Tèsti e formaciaqe kursenqo bazome p-i nevi pedagogìko metòda ʒamavdi
 • Pilotàźa e siklǒvipnasqe unitenqi k-o 4 elementàro śkòle alosarde
 • Dipe jekhe feedbackesqo vaś o federǎripe e metodologiaqo

I tipologìa e intervenciaqi śaj te paruvdǒl kotar jekh Them k-o aver pal-o identifikuime nevòje aj vaś te pherel o khetano objektìvi te lokharel o multikulturalìzmi maśkar o manuśa, o grùpe (klàse) aj o komunitète.

O laboratòrǎ e integraciaqe prdal o àrte si jekh labno kulturalone aj socialone rehabilitaciaqo. On si jekh śajutnipe ʒamavipnasqi (aj varekana arakhipnasqi) e ekspresiaqe kapacitetenqi, viʒavipnasqe mamuj o aćhavipe kaj anel i marginalizàcia, vaś te śaj sarkon te phenel, prdal lesqi kreativitèta, pesqi identièta.

O barikanipe ka ovel po zoralo sikavindor « averenqe » o rezultàte lenqe « aktivitetenqe ». 

O konsorcium, prdal i drakhin MUS-E,  si les sa o kompetènce vaś te implementisarel and-o śkòle o artistikane laboratòrǎ (labǎrindor verver fòrme artesqe : khelipe, muzìka, piktùra, th. k.).

 

O ekspèrtǎ k-o formàcia MUS-E

Pal-o ʒamavipe jekhe neve metodologiaqo p-o àrti aj i edukàcia vaś o minoritète, o partnèrǎ ka keren jekh kùrsi formaciaqo. O IYMF ka kerel i koordinàcia aj ka direktonel akava internacionàlo kùrsi formaciaqo and-i Bruksèla.

O kùrsi e formaciaqo (3 divesa, 20 òre) ka kerdǒl and-i Bruksèla k-o dùjto śovećhon 2016. Ov ka khonʒǎrel e lokalone artisten aj koordinatoren e organizacienqe MUS-E alosarde aj save ka oven godorne vaś i fàza e pilotaźaqi jekhe grupaça tikne kotaro minoritète. I formàcia ka ovel jekh oportunitèta sa e partenrenqi te len kotor aj te oven implikome. O ander e formaciaqe kursesqi si te ovel ʒamavdo p-i bàza e neve metodologiaqi aj o rezultàte e rodipnasqe fazaqe. Ov ka ovel centrome p-o :

 • Objektive sa e projektesqe;
 • O kontèksti e projektesqo ;
 • O neve metodologìe (inkluziv procèse aj modèle);
 • Tèsti e neve metodologiaqo;
 • O modèle e kursenqe planosqe vaś i fàza e pilotaźesqi k-o śkòle.

 

O kùrsi e formaciaqo si vaś o profesòrǎ aj o artÌstǎ kotar o śtar organizàcie MUS-E, bazome and-i Spània, Itàlia, Bèlgia aj Germània.