META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

P-o politikano nivèli, sa o ʒene e konsorciumesqe si aktiv angaźome k-o:

 • Kreàcia ta/ja zorǎripe e kontaktenqo reprezentantonença kotar lokàlo organizàcie, siklǎrne, asociàcie dadenqe/dienqe aj raja save len decìzie p-o lokàlo, nacionàlo aj avroputno nivèlli aj i implementàcia e godipheripnasqe aktivitetenqi prdal nacionàlo fokus-grùpe thaj o turnéo META;
 • Buxli difùzia e rezultatenqi alosarde e projektesqe, partikular e labnenqe Kutiaqi, vaś i promòcia e implikaciaqi maśkar o lokàlo avtoritète, o raja aj o reprezentàntǎ e participantenqe k-o konferènce aj o publìko ondimàta k-o lokàlo aj k-o evroputno nivèli ;
 • Sarbarripe aj zorǎripe e kontaktenqo maśkar o somʒene e konsorciumesqe aj o verver drakhinǎ k-o nacionàlo aj maśkarthemutno nivèli, vaś te oven sinergìe save ka aćhon vi pal-o agor e projektesqo.