META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

I evaluàcia e rezultatenqi si jekh elemènto klidi dikhindor o objektìvi e projektesqo de sikavel ʒantrikanes i iniciàlo hipotèza pala savi o àrte si jekh labno inkluziaqo vaś sa o tikne, partikular vaś o tikne kotar o minoritète, ande sa o Thema e Evropaqe. 

 

O sikavne e evaluaciaqe ka oven kikidime ande jekh Kvàdro Mezuraqo savo ka sikavel jekh sèria faktorenqi klidi, save śaj te labǎrdǒn k-o verver nivèle. Akala faktòrǎ klidi si phandle panʒe strategiença phandle maśkar penθe :

 • Promòcia e modelesqi sar kerel pes Integràcia prdal o àrte aj o multikulturalìzmi;
 • Śajutnipe lokalone ʒamavipnasqo;
 • Śajutnipe ʒamavipnasqo vaś o lokàlo sistème e edukaciaqe, o civìlo dostipe aj o raipnikane institùcie;
 • Advokàcia aj sociàlo mobilizàcia vaś dipe anglal e garavde aj xor kauzenqe e vulnerabilitetaqe ;
 • Xutripe e barikanipnasqo, e zorǎripnasqo aj e reziliencaqe śajutnipnasqe k-o manuśa kasqe kerel pes o projèkti.

I Universitèta e Florenciaqi kerel buti p-o jekh plàni evaluaciaqo te ovel andre lesθe referenciàlǎ savença śaj dikhǒl pes sode paruvdile o indikatòrǎ k-o vaxt e projektesqo, o xainga e informacienqe aj o kidipe e metodenqo labǎrde vaś o follow-up. 

O PUĆHIMÀTA KLIDI E EVALUACEAQE SI :

 • Save si o karakteristìke klidi e praktikaqe, laqe zorale aj laqe slàbo virama, sar dikhle kotar but aktòrǎ save len kotor aj manuśa savenqe kerdǒl o projèkti ? Sar, aj sosqe, akala percèpcie si miazutne ja ververa, partikular maśkar odola save labǎren aj odola save den ?  p
 • Save si o karakteristìke e manuśenqe save labǎren k-o agor, aj sar śaj te kerel pes komparàcia a karakteristikença jekhe populaciaqe po buxli vaś i praktìka ?
 • Savi si i influenca so o ling, o berśipe, i etnikani origìna keren p-o paśǎripe e manuśenqe save labǎren o META?
 • So kerdilo sar sas o plàni vaś o nevòje so inklǒn, o buxlǎrdo akcèsi aj i konsolidàcia e vortipnasqi and-i śkolàro edukàcia ? So na funkcionisarda ? 
 • Save si o ćalènʒǎ aj o barière save inklistile aj save na sine angladikhle k-i planifikàcia e projektesqe problemenqi ? Vaś lenqi rezolùcia, savo sine o nivèli e kreativitetaqo ?
 • So phenen o manuśa save agoral labǎren o projèkti pala lenqi eksperiènca ? So kamle aj so na kamle on ? So paruvdilo kotar i iniciàlo koncèpcia thaj sosqe ? Pe save bàze si kerde o adaptàcie e inicialone kocepciaqe ? Kon trebul te aprobonel akala paruvdimàta ?