META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Pal-i situàcia k-o Thema aj regiònǎ partnèrǎ, sar ka inklol kotar i kartografìa so ka keras pala lenθe, aj p-i bàza e eksperenciaqi amare partnerenqi ekspèrtǎ p-i Integràcia prdal o Àrti aj o vortipe k-i edukàcia, ka kerdǒl jekh inovànto pedagogikani formàcia, special pal-o grùpe save ka azbas. 

O META kamel te sikavel kaj o labǎripe e artenqo and-i śkòla śaj te ovel vaś o siklǒvne vareso savo aktivinel lenqe resùrse e phiravipnasqe aj e ʒanipnasqe. O Àrti general śaj te buxlǎrel kulturàlo andera, kerindor po lokho o pinʒaripe avere kulturenqo, trujalimatenqo, zakonenqo thaj avera. O res e integrome metodaqo si kaj o manuś te nakhel kotar jekh kondìcia kaj bućhol anglikanes “learned helplessness” ja "ʒanglo mukhlipe" (pozìcia bizoralipnasqi) kaj avel kotar kritìko aj butivar frustrànto eksperiènce, k-i jekh situàcia kaj bućhol “learned hopefulness”, ande savi dikhǒn o ʒanimàta aj si putaripe, śajutnipe vaś te nakhavdǒl i kritìka aj te ovel ajal jekh aktìvo ròla k-o ćhivipe k-o than jekhe personalone sensibilitetaqo, jekhe zorǎripnasqo aj i percèpcia e akanutnipnasqo aj e avutnipnasqo.

O labne e integrome metodaqe si te oven : intervèncie aźutipnasqe prdal o àrte, sar à laboratòrǎ, paś-o minoritète k-o śkòle save ka len kotor ; buti khetani maśkar o ekspèrtǎ e MUS-E-sqe aj o siklǎrne implikome ; àkcie vaś te aźutinas e famìlie, sar jekh labno socialone politikaqo.  

I metòda bazol pes p-o sarkondivesutni buti k-o śkòle, p-o ʒamavipe e avtonomienqo aj e interdependencenqo, vaś te aresas i integràcia e specifikone aj e relacionalone kompetencienqi save uśaren o kulturàlo putaripe, o multikulturalìzmo aj i sociàlo integràcia. O ćhand sar nakhavas o ʒanipe aj o kompetènce integruil duj faktòrǎ : so kamlol pes te nakhavas aj kasqe si i metòda.