META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Jekh kotar o strategìko lìnie e projektesqe intervenciaqe si te del jekh lugone vaxtesqi vìzia pal-i kontribùcia e integraciaqi prdal o àrte and-o vortipe k-i edukàcia, p-o paruvipe e edukaciaqo konform e  nevojença so ka ovel les o evroputno dostipe e ʒanipnasqo, aj te kerel o śajutne skenàrǎ vaś o paruvipe.