META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

O projèkti META kamel te integruil i inovàcia uśarindor « o praktìke save den rezultàte», vi k-o avtoritète e edukaciaqe aj e formaciaqe vi k-o manuśa save keren buti k-i Integràcia prdal o àrte, prdal i difùzia p-o internet maśkar o partnèrǎ aj but maśkarthemutne ondimàta. 

K-o agor, o projèkti META ka śajisarel te del politikane aj praktìko rekomandàcia tal i fòrma jekhe « Parne Pustikaqi » savi ka sikavel sar śaj te kontribuil pes k-o tiknǎripe e halǒvipnasqe deficitesqe, e ćhivipnasqe k-o drakhinǎ aj e integraciaqe, save lupunzaren o pherdo labǎripe e Integraciaqo prdal o àrte vaś i promòcia e vortipnasqi and-i edukàcia. 

O partneriàti si les o śajutnipe te influenconel potencial i politikani evroputni aʒènda ćhivindor o bàze vaś jekh Forùmi/platfòrma khetanutne reflekciaqi aj kooperaciaqi p-o evroputno nivèli, savo ka rodel te:

 1. Identifikuil, promovuil i inovàcia aj o paruvipe e po laćhe praktikenqo vaś o zorǎripe e migrantenqe inkluziaqo prdal i praktìka e artenqi,