META – Minorities Education Through Art
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

O procèsi e Boloniaqo thovel sar res kaj «i populàcia e studentenqi savi śirdel, kerel aj agordel stùdie k-o sa o nivèlǎ e oprutne siklǎripnasqe, reflektonel o ververipe amare populacienqo ». 

I strategìa "Edukàcia aj Formàcia 2020", voj kamel te kerel jekh politÌka vaś i edukàcia aj i formàcia savi ka del śajutnipe "sa e themutnen, sarsavi te ovel lenqi personàlo, sociàlo ja ekonomìko situàcia, te xutren, te nevǎren aj te ʒamaven sa penqo ʒivipe vi profesionàlo kompetènce vi o kompetènce-klidi vaś te arakhen buti aj te śaj federǎren aj zurǎren penqi formàcia, penqo aktìvo themutnipe aj o interkulturàlo dialògo".

A madikh sa o investìcie deśa berśa vaś o federǎripe e socialone dimensiaqo and-i edukàcia aj vaś jekh po barabar akcèso, o rodipe sikavel kaj o bivortope aćhol zoralo ande amare sistème e edukaciaqe – śeral o diferènce pal-o socio-ekonomikano statùti, i edukàcia e dadenqi/dienqi, o ling, o Them e originaqo, i ruràlo origìna.  Vi kaj si federǎrimàta p-o akava subjèkti, miśto ovel te den pen dumo o palmukhline grùpe kaj te aresen vi on lenqe amalen save si po anglal.

But metòde tradicionàlo vaś o federǎripe e vortipnasqo sas len nevòja bare publikone investicienqe, tal-i fòrma e direktone aźutipnasqi k-o palmukhline grùpe. And-i periòda e krizaqi, but Thema e Evropaqe dikhen kaj musaj te tiknǎren akala politìke kaj te dikhen aver prioritète sar o buʒetaro ekuilìbro ja o phurǒpe e populaciaqo.

Jekh analìza e aktualone situaciaqi sikavel kaj si laćho momènti vaś o inovàcie save mukhen o purane metòde vaś te anen anglal i kàuza po sig. O projèkti ka kerel analìza e butěnqe save na dine rezultàti k-i aktuàlo metòda thaj ka del ćalno k-o trin umala interesànto : 

 • Motivàcia vaś o paruvipe: O biaćhavdo barvalǎripe e ʒanipnasqe ekonomiaqo mangel so po but studènten sikavde. O grùpe kotar o oprutne socio-ekonomÌko statùtǎ pherde ʒi akana o sektòri e edukaciaqo, aj akava barvalǎripe si les nevòja e grupenqe po telutne socio-ekonomikone statuteça kaj te śaj inkerdǒl o procèsie e ekonomikane barvalǎripnasqo.
 • Jekh vìzia vaś jekh po laćho avutnipe : O duj projèktǎ pe save bazuil pes o META -  ARTinED thaj ART4ROM – den referènce kotar verver strategìko dokumènte, save sikaven jekh vìzia vaś jekh sistèma edukaciaqi po barabar. 
 • Labne save ekzistin: Jekh than savo kidel al mukhel k-i dispozìcia o labne si i dini vòrba vaś jekh federǎripe e vortipnasqo. O siklǒvipe p-o internet, o pinʒaripe e nakhutne siklǒvimatenqo, kovlikane dromimàta siklǒvipnasqe save den o adekvàto śajutnimàta thaj o kompetènce so si rodine k-i piàca e butǎqi, jekh duàlo sistèmi e edukaciaqo, edukatìvo resùrse p-o mesto akcèsi, sa akala si ofèrte aj jekh potenciàli vaś te federǎrel pes o vortipe. I integràcia e artenqi sikavda pes sar jekh kotar akala labne, savo śaj te zorǎrel i motivàcia vaś o paruvipe aj i sociàlo inklùzia.